Taisyklės

Bendrosios nuostatos
1.1. Šis dokumentas yra pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp UAB “Kompiuterių arsenalas“ (toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau – Pirkėjas), kuri nustato bendras tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje „www.komp.lt“ (toliau – Parduotuvė).
1.2. Prieš užsakymo patvirtinimą, pirkimo žingsnyje “Užsakymas”, pirkėjas susipažįsta su taisyklėmis ir tai patvirtina pažymėdamas varnele “Aš susipažinau ir sutinku su el. Parduotuvės taisyklėmis ir grąžinimo teise”. Pirkėjui nesuteikiama galimybė vykdyti užsakymo, jei Pirkėjas nėra susipažinęs su taisyklėmis ir joms pritaręs.
1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.
Prekių pristatymas
2.1Prekių pristatymui Pardavėjas naudojasi Negė arba DPD teikiamomis kurjerių paslaugomis. Smulkioms siuntoms POST LT paslaugomis.
2.2Prekių pristatymo kainos ir terminai:
Atsiėmimas salone Kaune adresu Raudondvario pl 93-nemokamas.
Pristatymas į namus per kurjerių tarnyba 6.00 eur
Pristatymas į namus per kurjerių tarnyba apmokant grynaisiaias atsėmimo metu 8,00 eur
Prekės yra pristatomos per 2 darbo dienas, jeigu užsakymas patvirtinamas ir apmokamas iki 14:00 valandos.
Prekės yra pristatomos per 3 darbo dienas, jei užsakymas patvirtinamas ir apmokamas po 14:00 valandos.
Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
2.3Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, tokių kaip:
  • Pirkėjas pateikia klaidingą adresą ar kitą informaciją, reikalingą pristatyti prekę (-es).
  • Pirkėjas sutartu su kurjeriu metu nebūna namuose.
  • Kitų panašių priežasčių, vadovaujanti protingumo principu, priskirtinų prie Pirkėjo kaltės.
2.4Prekių pristatymo metu Pirkėjas, arba jo nurodytas kitas asmuo, kuris yra įgaliotas priimti prekes (toliau – Gavėjas), privalo kartu su kurjeriu patikrinti siuntos būklę. Gavėjui pasirašius važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė yra pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Gavėjas privalo tai atžymėti važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente. Gavėjui neatlikus šio veiksmo, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Gavėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
Tais atvejais, kai priėmus prekes Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas, arba tai nėra Pirkėjo užsakytos prekės*, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.
Asmens duomenų apsauga
3.1Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama Parduotuvėje (vardas, pavardė, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija), yra renkama tam, kad:
  •  Apdoroti pirkėjo prekių ar paslaugų užsakymus.
  • Išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu.
  • Įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
3.2Parduotuvės panaikinimo atveju visi surinkti vartotojų duomenys yra negrįžtamai sunaikinami.
3.3.Jei Pirkėjas užsisakė gauti Parduotuvės naujienas elektroniniu paštu, jis gali jų atsisakyti pranešęs tai vienu iš nurodytų kontaktų.
Pardavėjo įsipareigojimai
4.1.Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Parduotuvės „www.komp.lt“ teikiamomis paslaugomis.
4.2.Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Privatumo nuostatose“ nustatytus atvejus.
4.3.Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
4.4.Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu apmokėjimas jau buvo atliktas.
Pirkėjo įsipareigojimai
5.1.Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.2.Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos prisijungimo duomenimis Paslaugoms gauti ir (ar) prekėms iš Pardavėjo užsakyti ar įsigyti. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis. Visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis, tenka Pirkėjui. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
5.3.Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti.
5.4.Pirkėjas, naudodamasis Parduotuve, įsipareigoja paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5.5.Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis elektronine parduotuve.
5.6.Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.
5.7.Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba užsakymo elektroninėje parduotuvėje www.komp.lt metu “Pastabose” nurodyti kitą asmenį, kuris priims prekes. Kitiems asmenims, kurie nebus nurodyti šioje vietoje, prekės nebus perduodamos.
Atsakomybė
6.1.Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
6.2.Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis www.komp.lt elektroninėje parduotuvėje.
6.3.Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „komp.lt“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
6.4.Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
6.5.Jei www.komp.lt elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
Nekokybiškų prekių keitimo ir grąžinimo sąlygos
7.1.Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekėsi keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. patvirtintu įsakymu Nr. 217 “Daiktų grąžinimo ir keitimo taisykės”.
7.2.Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja nekokybišką prekę pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškos, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai yra grąžinimi per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai prekė grįžta į pardavėjo sandėlį. Prekės grąžinimas ar keitimas yra nemokamas. Siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
7.3.Šios, 7.2. punkte įvardintos sąlygos, negalioja visoms prekėms, kurioms yra taikoma gamintojo garantija. Tokios prekės, jei jų garantinis terminas dar nėra pasibaigęs, turi būti patikrintos garantiniame servise, jog įsitikintime, ar prekės gedimas neatsirado dėl Pirkėjo kaltės.
Garantija ir tinkamumo naudoti terminas
8.1.Visa www.komp.lt parduodama kompiuterinė įranga turi garantinį laikotarpį. Šis laikotarpis yra nurodomas garantiniame pase, kuris pridedamas prie perkamos prekės. .
8.2.Tuo atveju, kai  garantijos laikotarpis nenurodytas , galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
8.3.Visas garantinio aptarnavimo sąlygas bei garantininį aptarnavimą atliekančių centrų sąrašą rasite čia.
8.4.Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
8.5.Programinės įrangos įsigijimas:
8.5.1.    Nusipirkęs programinės įrangos produktą, Pirkėjas įgyja tokio produkto naudojimo licenciją, sutinkamai su atitinkamo gamintojo licencijos sąlygomis, bei susijusius dokumentus, jei jie egzistuoja.
8.5.2.    Pirkėjas pripažįsta minėtas licencijos sąlygas pirmą kartą panaudodamas programinės įrangos paketo produktus. Programinė įranga išlieka licencijos turėtojo intelektine nuosavybe.
*Pardavėjas neatsako už tai, kad www.komp.lt esančios prekės paveikslėliai savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos. Visada prašome vadovautis pateikiama technine specifikacija.